Uurrooster

Maandag

18 u – 19 u I Happyoga!
19u – 20u I Detox Burn!
20u – 21u I Perfect Body!

Dinsdag

19u – 20u I Strakke Body!
20u – 21u I Dancemix!

Woensdag

18u -19u I Perfect Body!
19u – 20u I Happyoga!
20u – 21u I Strakke Body!

Vrijdag

12u -13u I Happyoga!

Zaterdag

10u -11u I Happyoga!
11u – 12u I Strakke Body!